2014 RESULTS

TOP 3 : AHM 2014 – Full Marathon MEN

BIB No. NAME FINISH TIME
0804 Karan Singh 02:24:54
0806 VL Dangi 02:26:22
0843 Rashpal 02:28:20

TOP 3 : AHM 2014 – Full Marathon WOMEN

BIB No. NAME FINISH TIME
0810 Shyamili Sing 03:23:37
0818 Rashmikashiramgi Gurnule 03:33:32
0817 M Sudha 03:50:16

TOP 3 : AHM 2014 – Half Marathon MEN

BIB No. NAME FINISH TIME
4292 Babu 01:09:47
4404 Nanjundappa 01:13:48
2311 Satish Kumar 01:18:17

TOP 3 : AHM 2014 – Half Marathon WOMEN

BIB No. NAME FINISH TIME
4301 Jyoti 01:27:59
4247 Seema 01:28:25
4182 KM Ranjana 01:40:30

TOP 3 : AHM 2014 – 5K MEN

BIB No. NAME FINISH TIME
9097 Harvardhan Reddy 00:17:53
5254 Shivanand Jadhav 00:18:01
6607 Binoy Pattharwala 00:20:07

TOP 3 : AHM 2014 – 5K WOMEN

BIB No. NAME FINISH TIME
8343 00:26:08
8276 Anandini Leela-Prasad 00:28:19
5886 Ranjana Kumari 00:28:35